Gyzyllama

Gyzyllama

Gyzyllama

Gyzyllama  -  ýagny dini we taryhy kitaplary, goşgylar diwanlaryny bezemek  üçin ulanylýan nepis we ajaýyp sungatdyr. Gyzyllama sungaty - eýran we yslam şekillendiriş sungatynyň bir şahasydyr. Bu gadymy sungat ýüzlerçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Gyzyllamany - kitabyň sahypalaryny dürli reňkli, esasanam altyn reňkli, arap we hytaý  nagyşlary bilen bezemek sungaty diýip atlandyryp bolar. Aslynda, gyzyllama  sungaty diýmek  dürli-dürli reňkleri altyn reňk bilen utgaşdyryp güller we geometrik şekillerdäki nagyşlar bilen golýazma kitaplaryň bezegidir.

Gyzyllama ussady öz şekillendirmesinde  maddy we ruhy dünýäni, barlygyň içki we daşarky häsiýetlerini  görkezmek üçin dürli aňlaýyş nyşanlary ulanýar. Bu mukaddes sungatda dik çyzyklar maddy ýaşaýşyň we älemiň tebigy tarapyny, öwrümli  çyzyklar bolsa  ruhy ýaşaýşyň we älemiň metafiziki taraplaryny  aňladýar. Maddy düşünjeler  gönüburçly nagyşlar bilen, ruhy düşünjeler bolsa aýlawly nagyşlar bilen suratlandyrylýar.  Aýlawyň ýapyk çyzygy monoteizm ýörelgesini, aýlawyň merkezi bolsa Hudaýyň ýeke-täkligini aňladýar.

Gyzyllama sungatyň iň ýokary derejesini Timuriler  we Sefewiler  döwrüniň kitaplarynda görüp bolýar. Gyzyllama sungatynyň,  şekillendiriş sungaty ýaly ýörite mekdepleri bar. Olaryň arasynda Seljuk, Timur, Sefewi we Gajar mekdepleri  has meşhur bolan mekdeplerdir. Umuman aýdylanda, sungatyň bu görnüşini özbaşdak ýa-da miniatýuralar, gülleriň we guşlaryň şekillendirmesi we kalligrafiýa sungaty bilen bilelikde ulanyp bolýar. Mundan başga-da, bu sungat özbaşdak görnüşinde zikge kakma, haşam ýaly sungatlarda ulanylýar.

Gyzyllama  -  ýagny dini we taryhy kitaplary, goşgylar diwanlaryny bezemek  üçin ulanylýan nepis we ajaýyp sungatdyr. Gyzyllama sungaty - eýran we yslam şekillendiriş sungatynyň bir şahasydyr. Bu gadymy sungat ýüzlerçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Gyzyllamany - kitabyň sahypalaryny dürli reňkli, esasanam altyn reňkli, arap we hytaý  nagyşlary bilen bezemek sungaty diýip atlandyryp bolar. Aslynda, gyzyllama  sungaty diýmek  dürli-dürli reňkleri altyn reňk bilen utgaşdyryp güller we geometrik şekillerdäki nagyşlar bilen golýazma kitaplaryň bezegidir.

Gyzyllama ussady öz şekillendirmesinde  maddy we ruhy dünýäni, barlygyň içki we daşarky häsiýetlerini  görkezmek üçin dürli aňlaýyş nyşanlary ulanýar. Bu mukaddes sungatda dik çyzyklar maddy ýaşaýşyň we älemiň tebigy tarapyny, öwrümli  çyzyklar bolsa  ruhy ýaşaýşyň we älemiň metafiziki taraplaryny  aňladýar. Maddy düşünjeler  gönüburçly nagyşlar bilen, ruhy düşünjeler bolsa aýlawly nagyşlar bilen suratlandyrylýar.  Aýlawyň ýapyk çyzygy monoteizm ýörelgesini, aýlawyň merkezi bolsa Hudaýyň ýeke-täkligini aňladýar.

Gyzyllama sungatyň iň ýokary derejesini Timuriler  we Sefewiler  döwrüniň kitaplarynda görüp bolýar. Gyzyllama sungatynyň,  şekillendiriş sungaty ýaly ýörite mekdepleri bar. Olaryň arasynda Seljuk, Timur, Sefewi we Gajar mekdepleri  has meşhur bolan mekdeplerdir. Umuman aýdylanda, sungatyň bu görnüşini özbaşdak ýa-da miniatýuralar, gülleriň we guşlaryň şekillendirmesi we kalligrafiýa sungaty bilen bilelikde ulanyp bolýar. Mundan başga-da, bu sungat özbaşdak görnüşinde zikge kakma, haşam ýaly sungatlarda ulanylýar.

 

Ady Gyzyllama
Ýurt Eýran

Yslam Medeniýet we Aragatnaşyk Guramasy, Medeniýet we Yslam Gollanma ministrligine degişli Eýran guramalarynyň biridir; we 1995-nji ýylda döredildi.[Has köp]

Tekstiňizi giriziň we Enter düwmesini basyň

Şriftiň ululygyny üýtgetmek:

Sözleriň arasyndaky aralygy üýtgetmek:

üýtgetmek Setiriň beýikligini:

Syçanjygyň şablonyny üýtgetmek: