About us

 

Biz hakda

 

 

Eýran Yslam Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky medeni gatnaşyklar we hyzmatdaşlyk baradaky ilkinji resminama iki ýurdyň arasyndaky medeniýet, ylym we bilim pudagynda hyzmatdaşlyk baradaky Ylalaşygyň çarçuwasynda 1993-nji ýylyň mart aýynda iki döwletiň  mejlisleri tarapyndan tassyklandy.

Eýran Yslam Respublikasy,  Türkmenistan bilen medeni hyzmatdaşlyk ugrundaky işine 1992-nji ýylda gol çekilen Ylalaşygyň esasynda, 1993-nji ýylda, başlady. 1993-nji ýylda medeniýet meseleler  boýunça  geňeşçi  iberildi we medeniýet merkezi döredildi. 1997-98-nji ýyllarda gerek bolan rugsatnamalaryň alynmagy bilen, Aşgabatda  Eýran Yslam Respublikasynyň medeniýet  merkeziniň binasy guruldy. 1998-nji ýyldan başlap, oňaýly şertleri bolan  bu ýerde  Eýran Yslam Respublikasynyň  medeniýet merkezi häzire çenli  öz işini  dowam etdirýär.

Geçen  ýyllaryň dowamynda agzalan Ylalaşygyň çarçuwasynda Medeniýet ulgamyndaky alyşmalaryň maksatnamasy ýa-da iki  tarapyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama ýaly dürli resminamalara gol çekildi.  Medeniýet pudagyndaky  iki ýurduň ýolbaşçylarynyň ylalaşygyna laýyklykda ýakyn wagtda medeniýet ulgamyna degişli soňky resminama, ýagny  2022-2025-nji ýyllar üçin Eýran Yslam Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda medeniýet alyşmalaryň maksatnamasy atly resminama gol çekilmeli.

Eýran Yslam Respublikasynyň medeniýet  merkeziniň Aşgabatda döredileli bäri iki ýurduň arasyndaky medeni gatnaşyklar yzygiderli ösüp başlady. Iki ýurtda geçirilýän medeni çärelere iki tarap hem işjeň gatnaşýar.  Medeni maksatnamanyň çäginde medeniýet hepdeler, döredijilik agşamlary, köp sanly festiwallar  geçirilýär. Festiwallaryň arasynda Ymam Reza bagyşlanan festiwaly ýatlap bolar. Mundan başga-da, iki ýurtda ylmy alyşmalara we uniwersitetara gatnaşyklara degişli çäreler  geçirilýär. Pars dilini öwretmek hem  medeniýet  merkezi tarapyndan amala aşyrylýan işleriň biridir.

Wekilçiligiň ady Telefon belgisi Elektron poçta Web sahypasy Resminamalar
Aşgabat
0099312-934209 ashgabat@icro.ir Web sahypasy ---

Yslam Medeniýet we Aragatnaşyk Guramasy, Medeniýet we Yslam Gollanma ministrligine degişli Eýran guramalarynyň biridir; we 1995-nji ýylda döredildi.[Has köp]

Tekstiňizi giriziň we Enter düwmesini basyň

Şriftiň ululygyny üýtgetmek:

Sözleriň arasyndaky aralygy üýtgetmek:

üýtgetmek Setiriň beýikligini:

Syçanjygyň şablonyny üýtgetmek: