Hristian dini

Hristian dini

Hristian dini

Hristian dini Hezreti Isa  tarapyndan yglan edildi. Isa pygamber özüni Mesih we  Halasgär diýip atlandyrdy. Onyň yzyna eýerijileri  yglan edilen dini  kabul etdiler. Netijede, Isa Pygamberiň taglymatyndan täze bir din peýda boldy.

Eýran medeniýetiniň giňişliginde iki sany halk hristian dinini kabul etdi: assiriýalylar  (Siriýa dilinde gürleýän) we ermeniler. Yslamyň Eýrana geleli bäri we Raşiddin  halyflygy döwründe Umaýýadlar döwrüne çenli Eýranyň siriýaly hristianlary jizýa we salgyt tölemek bilen umumy howpsuzlyga we rahatlyga eýe bolup, dini däp-dessurlaryny ýerine ýetiripdirler. Nestoriýalylaryň (Assiriýalylaryň) garaşsyz jemgyýeti bardy we içerki işleri Jathlig ýa-da olar tarapyndan tassyklanan halyfyna  ynanyldy. Apbaslylar döwründe hristianlar halyflykda ep-esli täsir edipdirler we grek filosofiki, lukmançylyk we ylmy eserleri terjime etmek ýaly ylmy işlerde möhüm rol oýnapdyrlar. Mongollar döwründe we ondan soň siriýalylar eýranlylar bilen bilelikde görgülerini,  betbagtlyklaryny  we  şatlyklaryny  paýlaşýardylar.

Gajar dinastiýasy döwründe  nestorianlar   Eýranyň esasan  Salmas we Urumiýe  sebitlerinde ýaşaýardylar we  ykdysady we medeni taýdan amatsyz ýagdaýlardan we ýokary salgyt tölemekden ejir çekýärdiler, şol sebäpden olaryň käbiri Russiýa göçmäge mejbur boldylar.

XIX asyryň ahyrynda Amerikaly we Iňlis Protestant missionerleri we Rim Katolikleri Eýrandaky Assiriýa jemgyýetiniň arasynda wagyz edip, medeni merkezleri we hassahanalary döretmäge we kitap we gazet çap etmäge çagyrdylar. Bu hereketler olaryň käbirini protestant we katolik dinlerine çekdi. Şondan soň katolik bolan topar özlerini Haldeýler diýip atlandyrdy. Häzirki wagtda Eýranyň Yslam Geňeşi  Mejlisinde assiriýalylaryň halk wekili bar.

Keramatly Sarkis buthanasy (kilisesi)

 

Eýranly hristianlaryň ýene bir topary ermeniler, Ahemeniler döwründen bäri olar Eýran jemgyýetine degişlidir.

Eýran Yslam Respublikasynyň konstitusiýasyna laýyklykda ermeniler jemgyýetçilik hukuklaryndan we dini däp-dessurlary ýerine ýetirmek azatlygyndan peýdalanýarlar. Günorta we Demirgazyk ermenileriniň Eýranyň Yslam Geňeşi  Mejlisinde  hersinden  bir wekili  bar.

Ady Hristian dini
Ýurt Eýran

Yslam Medeniýet we Aragatnaşyk Guramasy, Medeniýet we Yslam Gollanma ministrligine degişli Eýran guramalarynyň biridir; we 1995-nji ýylda döredildi.[Has köp]

Tekstiňizi giriziň we Enter düwmesini basyň

Şriftiň ululygyny üýtgetmek:

Sözleriň arasyndaky aralygy üýtgetmek:

üýtgetmek Setiriň beýikligini:

Syçanjygyň şablonyny üýtgetmek: