• Mar 2 2023 - 20:45
  • 19
  • Okamak üçin wagt : 2 minute(s)

Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministriniň gatnaşmagynda Eýranyň medeniýet we sungat sergisiniň açylyş dabarasy

Eýranyň Türkmenistandaky medeniýet günleriniň ikinji gününde eýranly suratkeşleriň miniatýura, kalligrafiýa, mozaýka agaçdan, küýzegärçilik, haly, heýkeltaraşlyk, eýran milli lybaslary,

Eýranyň Türkmenistandaky medeniýet günleriniň ikinji gününde eýranly suratkeşleriň miniatýura, kalligrafiýa, mozaýka agaçdan, küýzegärçilik, haly, heýkeltaraşlyk, eýran milli lybaslary, syrçalamak, gamyşdan önümler, oýunjaklar, kompýuter oýunlary, suratlar we Eýranyň syýahatçylyk ýerleriniň tanyşdyrylyşy we başga ugurlara degişli eserleriň sergisi Medeniýet we yslam ugrukdyryş ministri doktor Muhammet Mehdi Esmailiniň, Türkmenistanyň Medeniýet ministriniň orunbasary Nursähet Şirimowyň, Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet ministriniň Dolandyryş ösüşi we salgylanmalar boýunça orunbasary Seýit Mahmud Eslaminiň, Ministriň ýörite geňeşçisi Hüseýin Diwsalaryň, Yslam, Medeniýet we Aragatnaşyk Guramasynyň ylmy we medeni hyzmatdaşlygynyň orunbasary Muhammetreza Bahmaniniň, Eýranyň Türkmenistandaky Ilçisi Gulam Abbas Arbab Halesiň we Eýranyň medeniýet meseleleri boýunça geňeşçisi Nawid Rasuliniň, Şekillendiriş sungaty muzeýiniň başlygy Ysmaýyl Orazowyň we beýleki ýokary derejeli wekilleriň gatnaşmagynda sagat 11:30-da Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde dabaraly ýagdaýda açyldy.

            Türkmenistanyň Medeniýet ministriniň orunbasary Nursähet Şirimow bu serginiň açylyş dabarasynda eden çykyşynda Eýran Yslam Respublikasy bilen Türkmenistanyň iki ýurdunyň arasyndaky medeni gatnaşyklaryň diýseň möhümdigini belläp, şeýle diýdi:  Gurnalan Medeniýet we sungat eserleriniň sergisi Eýran Yslam Respublikasynyň baý we gadymy medeniýetini görkezýär.

            Çäräniň dowamynda Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministri doktor Muhammet Mehdi Esmaili iki ýurduň arasynda medeni hyzmatdaşlykda dost – dogan gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagynyň möhümdigini belläp, şeýle diýdi: “Iki ýurduň medeni umumylygy örän kän we bu bolsa eýran we türkmen halkynyň ýüregini biri-birine  has-da ýakynlaşdyrdy.

            Esmaili, Türkmenistandaky medeniýet hepdesine gatnaşýan eýranly hünärmenler bilen bilelikde iki ýurduň arasyndaky dostlugyň we doganlygyň habarçysydygyny belläp, aýtdy: Dört ýyl öň owadan Tähran şäherinde Türkmenistanyň medeniýet hepdeligi geçirildi. Bu medeni saparlaryň has giňeljekdigine umyt edýäris. Türkmenistanyň medeniýet hepdeligini Eýranda Tähran şäherinde geçirmek üçin biz taýýardyrys.

            Medeniýet we Yslam ugrukdyryş ministri sözüni dowam etdi: Ürgenç, Abiwerd we Mihneden başlap Nişapur, Isfahan we Şiraza çenli iki ýurduň geografiýasy dünýä üçin medeniýet döretmekde elmydama örän ähmiýetlidi. Beýleki tarapdan, iki ýurt bir wagtlar Ýüpek ýolunyň merkezi we dürli etniki toparlaryň we medeniýetleriň hereket edýän ýeri bolupdy we ähli şertlerde medeni garaşsyzlygyny saklap we diňe bir daşary ýurt medeniýetiniň öz medeniýetine aralaşmagyna ýol bermediler, şeýle hem bütin dünýä belli şahsyýetleri tanatdylar.

Ashgabat Turkmenistan

Ashgabat Turkmenistan

Suratlar

Filmler.

Tekstiňizi giriziň we Enter düwmesini basyň

Şriftiň ululygyny üýtgetmek:

Sözleriň arasyndaky aralygy üýtgetmek:

üýtgetmek Setiriň beýikligini:

Syçanjygyň şablonyny üýtgetmek: