• Mar 17 2023 - 21:53
  • 11
  • Okamak üçin wagt : 2 minute(s)

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda Aşgabat şäherindäki Medeniýet merkeziniň Pars dili öwrenijileriniň gezelenji geçirildi

Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet merkeziniň Pars dili öwrenijileriniň okuw gezelenji “Altyn Asyr” söwda merkezinde, ýagny halk arasynda “5 aýak” diýilýän seýilgähde geçirildi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet merkeziniň Pars dili öwrenijileriniň okuw gezelenji “Altyn Asyr” söwda merkezinde, ýagny halk arasynda “5 aýak” diýilýän seýilgähde geçirildi.

Pars dili öwrenijileriniň boş wagtlarynyň bir bölegini syýahatçylyk çäresi hökmünde gurnalan  okuw gezelenç, birnäçe meýilnamalar bilen geçirilip olaryň ösüşinde örän ähmiýetli bolup biler. Şil sebäpli, Duşenbe güni, 22-nji Esfänd aýy (13.03.2023ý.), dürli ýaşdaky 60 sany Türkmenistanly saýlanan pars dili öwrenijiniň gatnaşmagynda okuw gezelenji geçirildi. Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky Medeniýet merkeziniň Pars dili  we edebiýatyny öwretmeklik bilen meşgullanýar. Ýokarda agzalan okuw gezelençde dürli bilim, dynç alyş, oýun, güýmenjeler oýnalyp, hödür - kerem etmek we günortanlyk naharynyň berilmegi bilen utgaşdy.

Ýurdumyzyň Aşgabat şäherindäki Medeniýet meseleleri boýunça geňeşçisi Nawid Rasuli, şeýle gezelenji gurnamagyň, pars dilini öwrenmekde, tebigaty we özüne çekiji ýerleri ulanyp,  Eýran we Türkmenistan iki ýurduň arasyndaky käbir umumy medeni düşünjeleri bermekde pars dili öwrenijileriniň  has ýakyn tejribe alyşmakda, şeýle hem pars dilini öwrenmekde jan edýän, pars dili öwrenijilerini höweslendirmekde uly ähmiýetiniň bardygyny aýtdy.  

Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky Medeniýet merkezi, Türkmenistanyň döwletine pars dili öwrenijileri üçin bu okuw gezelenjini geçirmek üçin amatly şertler döredendigi üçin minnetdarlyk bildirip, ýakyn wagtda eýran halkynyň medeniýeti we pars dili bilen tanyşlygy barada has köp maglumat bermek maksady bilen Türkmenistanly pars dili öwrenijileriniň Eýran Yslam Respublikasynyň şäherlerine syýahat etmegi üçin mümkinçilikleriniň döredilmegine umyt baglaýanduklaryny beýan etdi.

Şuny belläp geçmek zerurdyr; Pars dili ugrunda ýaryş geçirmek, pars dilinde goşgy okamak, pars dilinde pars dili öwrenijileri tarapyndan ýatlamalary beýan etmek, şeýle hem sport ýaryşlary we Eýranyň milli oýunlaryny tanatmak pars dili öwreijileriň okuw gezelenjinde ýer aldy.

 

Ashgabat Turkmenistan

Ashgabat Turkmenistan

Suratlar

Filmler.

Tekstiňizi giriziň we Enter düwmesini basyň

Şriftiň ululygyny üýtgetmek:

Sözleriň arasyndaky aralygy üýtgetmek:

üýtgetmek Setiriň beýikligini:

Syçanjygyň şablonyny üýtgetmek: