• May 1 2023 - 09:53
  • 33
  • Okamak üçin wagt : 1 minute(s)

EÝRANYŇ MEDENIÝET MERKEZINIŇ ÝOLBAŞÇYSY «SALAMNEWSDA» MYHMANÇYLYKDA

25-nji aprelde Eýran Yslam Respublikasynyň medeniýet meseleleri boýunça Türkmensitandaky geňeşçisi Nawid Rasuli «SalamNewsda» myhmançylykda boldy. Hormatly myhman bu ýerde saýtyň ýolbaşçy düzümi bilen duşuşyp, Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet merkeziniň geljekki maksatlary, geçirilmegi meýilleşdirilýän iri çäreler barada gürrüň berdi.

25-nji aprelde Eýran Yslam Respublikasynyň medeniýet meseleleri boýunça Türkmensitandaky geňeşçisi Nawid Rasuli «SalamNewsda» myhmançylykda boldy. Hormatly myhman bu ýerde saýtyň ýolbaşçy düzümi bilen duşuşyp, Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet merkeziniň geljekki maksatlary, geçirilmegi meýilleşdirilýän iri çäreler barada gürrüň berdi.

Nawid Rasuli Medeniýet merkezinde geçirilýän çärelere «SalamNews» döredijilik toparynyň işjeň gatnaşyp, olary halk köpçüligine dessin ýetirmekde yhlasly zähmet çekýändikleri üçin aýratyn hoşallyk bildirip, sözüni şeýle dowam etdi:

— Habar beriş serişdeleri ilaty ýurtdaky wakalar bilen ýakyndan tanyşdyrmakda, dabaralary, çäreleri şöhlelendirmekde jemgyýetimizde uly orny eýeleýär. Eýranyň Türkmenistandaky medeniýet günleriniň çäklerinde, Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri, esasan hem «SalamNews» biz bilen ýakyn aragatnaşykda bolup, medeniýet günlerimizi habar we wideoreportaž görnüşinde okyjylar köpçüligine ýetirdi. Ýakynda Eýranyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň geçirilmegi, oňa gatnaşmak üçin Eýranyň medeniýet ministri Mohammed Mehdi Esmaeliniň Aşgabada gelmegi hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa bilen duşuşmagy ikitaraplaýyn medeni hyzmatdaşlygy berkitmekde aýratyn ähmiýetli boldy. Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet merkezi hem Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Daşary işler ministrligi bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär. Iki ýurduň medeni gatnaşyklaryny has-da berkitmek masady bilen, Türkmenistanda ýakyn günlerde Mugallymlar gününe, Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna, Ymam Ryzanyň (r.a) ýatlama hem-de halkara halk döredijiligi we tans festiwalyna bagyşlanan medeni çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär.

Duşuşygyň barşynda habar beriş serişdesiniň ýolbaşçylary eýran-türkmen dostlukly gatnaşyklaryny, iki ýurduň arasyndaky medeni hyzmatdaşlygy sanly habar beriş serişdeleri arkaly halka dessin ýetirmekde mundan beýläk-de ýakyndan hyzmatdaşlyk etjekdiklerini

nygtadylar.

 

Ashgabat Turkmenistan

Ashgabat Turkmenistan

Suratlar

Filmler.

Tekstiňizi giriziň we Enter düwmesini basyň

Şriftiň ululygyny üýtgetmek:

Sözleriň arasyndaky aralygy üýtgetmek:

üýtgetmek Setiriň beýikligini:

Syçanjygyň şablonyny üýtgetmek: